Kinh tế Việt Nam Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế

Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế

Các giai đoạn cải cách
Thống nhất và phục hồi sau chiến tranh, 1975-80 Cải cách lần thứ nhất, 1981-85 Cải cách rộng khắp - Nỗ lực lần thứ hai, 1986-90 Phát huy thành tựu cải cách, 1991-95 Vượt qua khủng hoảng nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao, 1996-nay

Châu Văn Thành

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005

Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12

Thống nhất và phục hồi sau chiến tranh, 1975-80
Xuất phát điểm rất thấp và lạc hậu Ngày 02-09-1945 và sau 1954:
– Miền Bắc: KHH tập trung
• Kế hoạch 5 năm lần 1 (1961-65)

– Miền Nam: MH kinh tế thị trường phục vụ chiến tranh

Sau 1975, cả nước theo KHH tập trung:
– KH 5 năm