kỹ năng Excel

K NĂNG CÔNG NGH THÔNG TIN C A GIÁO VIÊN S D NG M T S HÀM EXCEL CƠ B N
I. ng d ng c a chương trình (ñ i v i GV) - Qu n lý danh sách HS - Qu n lý ñi m s HS - X p lo i HL HS - Th ng kê - Trích l c II. M t s k năng cơ b n 1. Qu n lý danh sách GV ph i cài ñ t ph n m m H tr Ti n ích ti ng Vi t ñư c tích h p trong Excel. Chương trình này c a tác gi Ph m Văn Trung, giáo viên Trư ng THPT Thanh Tuy n, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. Email : phamtrung@gmail.com Th y Cô và các b n có th t i ph n m m này t i link: http://www.giaovien.net/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,283/Itemid,102/ Ho c download t i http://thanhbinh81.wordpress.com

a. Nh p danh sách HS - Khi nh p danh sách, ta ph i nh p m t c t ch a h và ch thu n ti n cho vi c s p x p. Nhưng n u l ph i làm sao? lót, m t c t ch a tên ñ

chúng ta nh p h và tên cùng trong m t c t, thì

Cách tách h và tên thành hai c t B1: Ch n toàn b các dòng ch a h và tên

B2: