Liên kết kinh tế quốc tế

CHƯƠNG 5: LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ  I. Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 1) Hiệp ước mậu dịch ưu đãi (Preferential trade
agreement) – Câu lạc bộ mậu dịch ưu đãi

● Là