Luận án phó tiến sỹ " Bài toán biến tự do trong cơ học môi trường liên tục "

Tài liệu tham khảo tóm tắt Luận án phó tiến sĩ toán " Bài toán biến tự do trong cơ học môi trường liên tục " chuyên ngành cơ học vật rắn biến dạng