Luận án phó tiến sỹ " Chỉnh hóa một số bài toán ngược trong khoa học ứng dụng "

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ toán học" Chỉnh hóa một số bài toán ngược trong khoa học ứng dụng " chuyên ngành toán giải tích