Luận án phó tiến sỹ " Sử dụng phương pháp số vào một số bài toán cơ học "

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học toán lý " Sử dụng phương pháp số vào một số bài toán cơ học " chuyên ngành cơ học vật rắn biến dạng