Luận án phó tiến sỹ " Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử "

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học toán lý " Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử " chuyên ngành vật lý lý thuyết