Luận án tiến sỹ " Một số vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh "

Tài liệu tham khảo Luận án tiến sỹ toán học " Một sốc vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh " chuyên ngành bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán