Luận án tiến sỹ toán học " Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động "

Tài liệu tham khảo tóm tắt Luận án tiến sỹ toán học " Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động " chuyên ngành đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán