Luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp xây dựng thương hiệu VIFON giai đoạn 2008 - 2012

Trong xu thế chung của các nước đang phát triển, Việt Nam đang có những
bước tiến mạnh mẽ trong thương mại quốc tế với sự kiện gia nhập tổ chức thương
mại thế giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp
Việt Nam bên cạnh những cơ hội còn là những thách thức không thể tránh khỏi. Thị
trường ngày nay là thị trường toàn cầu, ranh giới biên giới chỉ còn mang tính chất
chính trị, các hàng rào bảo hộ mậu dịch đang dần được xóa bỏ. Từ đó đặt ra yêu cầu
cho các doanh nghiệp...