LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " NGHIÊN CỨU CÁC CẤU TRÚC HẢI DƯƠNG PHỤC VỤ DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG VÙNG BIỂN KHƠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Như đã biết những điều kiện luôn thay đổi của môi trường bên ngoài đóng vai trò quyết định đối với sự di cưu theo mùa, di cư không theo chu kỳ và sự phân bố của cá.Thủy văn học là ngành khoa học nghiên cứu về sự vận động, phân phối, và chất lượng của nước trên toàn bộ Trái Đất, và vì thế nó đề cập đến cả vòng tuần hoàn nước và các nguồn nước. Những người nghiên cứu về thủy văn học được gọi là nhà thủy văn học, họ làm việc trong cả lĩnh vực...