Minh triết Hồ Chí Minh soi sáng đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu vận dụng minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục và kinh nghiệm giáo dục tiểu học ở Nhật Bản liên quan đến giáo dục cho mọi người; Gắn học với hành, gắn giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội, thực hiện giáo dục toàn diện và phát huy cao nhất tiềm năng sẵn có của từng học sinh.