Mô phỏng phổ phản xạ và phổ truyền qua hệ màng mỏng năm lớp bằng thuật toán Memetic

Sử dụng thuật toán Memetic mô phỏng phổ phản xạ (R) và phổ truyền qua (T) hệ màng mỏng năm lớp có cấu trúc điện môi/kim loại cho kết quả mô phỏng khá chính xác, phù hợp với thực nghiệm và các kết quả của các công trình nghiên cứu của các tác giả khác.