Module Giáo dục thường xuyên 23: Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module này giới thiệu và khai thác một số nội dung cơ bản cần thiết về công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng tiếp cận sâu đối tượng người học, chương trình giáo dục, hình thức tổ chức học tập và điều kiện thực tiễn của trung tâm giáo dục thường xuyên đối với những lớp học dẫn tới việc cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.