Module Giáo dục thường xuyên 29: Xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lí duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng - Lê Thị Tuyết Mai

Học xong module này, giáo viên giáo dục thường xuyên biết xây dựng nguồn học liệu; có thể biên soạn học liệu phù hợp với người học; biết thiết lập và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý các trung tâm học tập cộng đồng. Mời tham khảo.