Module Giáo dục thường xuyên 32: Một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học trong giáo dục thường xuyên - Phan Minh Tiến

Đây là module nhằm giúp các giáo dục thường xuyên có những hiểu biết cơ bản về nghiên cứu khoa học sư phạm. Trên cơ sở đó, có thể độc lập tiến hành một đề tài khoa học trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.