Module Giáo dục thường xuyên 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module này được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên giáo dục thường xuyên trong việc bồi dưỡng/tự bồi dưỡng những kiến thức, kĩ năng cơ bản về hướng dẫn, tư vấn để có thể vừa làm tốt vai trò của người giáo viên, vừa làm tốt vai trò hướng dẫn viên, tư vấn viên cho học viên GDTX về các lĩnh vực học tập lao động, rèn luyện kĩ năng sống để phát triển và hoàn thiện nhân cách.