Module TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học - Hà Nhật Thăng

Học xong Module Tiểu học 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học người học có thể nắm vững được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.