Module Tiểu học 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học - Nguyễn Thị Thanh Hồng

Module Tiểu học 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học trang bị cho giáo viên tiểu học những hiểu biết cơ bản về dạy học phân hóa; phương pháp tiến hành dạy học phân hóa và có kĩ năng tổ chức, kết hợp các điều kiện để dạy học phân hóa ở tiểu học có hiệu quả.