Một phân tích tri thức luận khái niệm tập mở, tập đóng trong giải tích và Tôpô học

Tập mở, tập đóng là các khái niệm cơ bản của tôpô học, đặc biệt là trong không gian mêtric. Nhiều khái niệm trong tôpô đại cương cũng như trong không gian mêtric đều được xây dựng dựa trên tập mở, tập đóng. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm tập mở, tập đóng và xác định các đặc trưng tri thức luận của hai đối tượng này.