Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước 1975

Bài viết trình bày sơ lược quá trình hình thành hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và nêu lên những nhận định tổng quát về nền giáo dục ấy dưới nhiều góc độ khác nhau. Qua đó, có thể nhận thấy, dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 20 năm, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã nỗ lực xây dựng và duy trì một nền giáo dục đa dạng về loại hình cũng như lĩnh vực đào tạo, đảm trách được những sứ mạng trọng yếu của một nền giáo dục đại học đúng nghĩa.