Nghiên cứu đa dạng di truyền và phát hiện gen kháng bệnh xoăn vàng lá ở cà chua

Bài viết "Nghiên cứu đa dạng di truyền và phát hiện gen kháng bệnh xoăn vàng lá ở cà chua" cho thấy 10 chỉ thị SSR đã được sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền của 72 mẫu giống cà chua, kết quả thu được 9 chỉ thị cho đa hình. Từ kết quả điện di sản phẩm PCR của 9 chỉ thị cho đa hình, bằng phần mềm NTSYSpc 2.1, đã phân 72 mẫu giống cà chua thành 4 nhóm với hệ số tương đồng 0,7. Mời bạn tham khảo chi tiết.