Nghiên cứu ý nghĩa của một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc

Bài viết "Nghiên cứu ý nghĩa của một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc" nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hóa văn Trung Quốc, chỉ ra hoa văn được sử dụng trong đồ án truyền thống rất phong phú như hoa văn động vật, thực vật và hoa văn theo tích cổ.