Ngữ pháp luyện TOEFL

Danh từ đếm được và không đếm được: Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể dùng được cùng với a (an) và the. Danh từ không đếm được không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số nhiều. Do đó, nó không dùng được với a (an). Mặc dù advertising là danh từ không đếm đc, những advertisement lại là danh từ đếm được. Một số danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water đôi lúc được dùng như danh từ đếm được để chỉ các dạng khác nhau của loại danh từ đó