Những điểm cần lưu ý khi dạy phát âm tiếng Việt cho người Hàn

Trong bài viết này, tác giả tập trung chủ yếu vào những vấn đề: Phân tích thực tiễn giảng dạy tiếng Việt cho người Hàn hiện nay; Nêu lên một số hạn chế của giáo viên dạy tiếng Việt cho người Hàn ảnh hưởng trực tiếp tới người học; Phân tích một vài sự tương đồng và khác biệt của hai ngôn ngữ Việt-Hàn; Nêu ra một số trở ngại về mặt phát âm của người Hàn khi học tiếng Việt; từ đó đề xuất một số phương pháp dạy phát âm tiếng Việt hiệu quả cho người Hàn.