NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH

Tác phẩm tường thuật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày thơ ấu, quê hương gia đình, ra đi tìm đường cứu nước đến những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đây là cuốn tiểu sử sớm nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - xuất bản lần đầu năm 1948. Nó cung cấp rất nhiều tư liệu về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo của rất nhiều công trình quan trọng nghiên cứu về Hồ Chí Minh.