Ôn thi Đường lối của đảng cộng sản Việt Nam

Tình hình phân hóa các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới chế độ thực dân.
Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam và yêu cầu của cách mạng Viêt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.