Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán_P2

Trước khi bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật và các công cụ hiện nay được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, điều cần thiết đầu tiên định nghĩa phân tích kỹ thuật là gì, thảo luận về những giả thuyết khoa học nền tảng của phân tích kỹ thuật, vạch ra sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.