Phân tích nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp

Chương này giúp các bạn nắm được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó sử dụng ma trận IFE nhằm đánh giá sự tác động của các nguồn lực bên trong tới chiến lược của doanh nghiệp.
1. Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp
Theo David doanh nghiệp được cấu thành từ các yếu tố c