Phân tích và đầu tư chứng khoán

Gia trị của những đồng tiền luôn thay đổi ở những thời điểm khác nhau bởi vì trong nền kinh tế thị trường luôn sinh ra tiền, hơn nữa sức mua của cùng một số tiền ở những thời điểm khác nhau thì không giống nhau. Đó là ý niệm về thời giá của tiền tệ (The time value of money).