Phát triển dịch vụ thông tin thư viện tại một số trường đại học trên thế giới: Bài học với thư viện đại học Việt Nam

Giới thiệu những dịch vụ thông tin-thư viện do những thư viện đại học nước ngoài cung cấp, như: dịch vụ mượn trả tài liệu; dịch vụ chuyển phát tài liệu; dịch vụ huấn luyện kiến thức thông tin; dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu.