Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

§ 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
A. Tóm tắt giáo khoa .
1. Vectơ n khác 0 vuông góc đường thẳng ∆ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của ∆ . •Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y – y0) •Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng : ax + by + c = 0 trong đó n = (a ; b) là một VTPT . n •∆ vuông góc Ox ∆ : ax + c = 0 a ∆ : by + c = 0 ∆ vuông góc Oy ∆ : ax + by = 0 ∆ qua gốc O ∆ x y ∆ : + = 1 ( Phương ∆ qua A(a ; 0) và B(0 ; b) φ a b trình theo đọan chắn ) M