Phương pháp vượt khe hướng phân giác giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

Trong bài báo này, dựa trên cơ sở nguyên lý vượt khe các tác giả xây dựng thuật toán giải bài toán Quy hoạch phi tuyến có ràng buộc: Thuật toán vượt khe hướng phân giác. định lý hội tụ ñược nêu ra và chứng minh. Các ví dụ minh họa ñược trình bày.