QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC.
Câu 1. Vì sao giáo dục lại là vấn đề chiến lược đối với mọi quốc gia đặc biệt đối với các nước đang phát triển? Không phảI ngẫu nhiên mà người ta khẳng định rằng: sự phát triển con người và giáo dục được coi là yếu tố quan trọng to lớn đối với sự tiến bộ kinh tế xã hội. Đây là tư tưởng có thời Adam Smith và Denison đã nói: Tăng trưởng thu nhập theo đầu người tiến bộ trong giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng và bảo vệ môi trường. Trên thực tế giáo dục là nhân tố rất cơ bản để biến đổi lực lượng sản xuất là vấn đề chiến lược trong phát triển của mỗi quốc gia nhất là trong thời đại tri thức là nhân tố quyết định tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội. Tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục được thể hiện ở vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của nó