QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Phân cấp trao quyền cho chính quyền địa phương là một phần quan trọng trong chương trình cải cách của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua. Cả quyền lực và trách nhiệm giải trình đều được tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng tương đương nhau. Mặc dù nhiều quyền lực được phân cấp xuống tới các tỉnh, nhưng hầu hết các cơ chế trách nhiệm giải trình mới chỉ tập trung ở các xã, phường. Nghị định Dân chủ cơ sở là một mốc quan trọng trong tăng cường trách nhiệm giải trình ở cấp địa phương, nhưng việc thực hiện vẫn chưa đồng đều.