So sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập

Bài viết trình bày và so sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập làm cơ sở để các trường đại học tham khảo, phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục những điểm chưa mạnh (nếu có) từ các hoạt động đảm bảo chất lượng đã và đang ảnh hưởng đến cách nghĩ về chất lượng của cán bộ, giảng viên và sinh viên trên lộ trình hình thành và phát triển văn hóa chất lượng.