So sánh tự đánh giá của trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội với trẻ có hoàn cảnh bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đi tìm sự khác biệt giữa tự đánh giá của trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội với trẻ có hoàn cảnh bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh để định hướng công tác giáo dục cho trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Mời bạn tham khảo.