Sợi vi ống

ống mảnh hình trụ, không phân nhánh, có độ dài thay đổi, gặp riêng lẻ hoặc thành nhóm ở các tế bào nhân chuẩn. Thành của VÔ được tạo nên từ protein. Là bộ khung giúp tế bào giữ được hình dạng, tạo nên một phần cấu trúc của trung tử, thể gốc, lông rung, roi và tạo nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào, giúp cho sự chuyển động của các nhiễm sắc thể. VÔ còn giúp định vị các vật liệu và cấu trúc trong tế bào, vd. các sợi xenlulozơ trong hình thành tế bào thực vật.