Sự phát triển của các học thuyết quản trị

1/ Vấn đề tổ chức và quản lý trước tk XVIII

- Quản trị cùng tuổi với văn minh nhân loại.

- Đến thế kỷ 18, cuộc Cách mạng công nghiệp đã chuyển sản xuất từ phạm vi gia đình sang nhà máy

Quy mô và độ phức tạp gia tăng, việc nghiên cứu quản trị bắt đầu trở nên cấp bách, song cũng chỉ tập trung vào kỹ thuật sản xuất hơn nội dung của hoạt động quản trị.