Tài liệu ôn tập Quản trị học

1.Quản trị học là gì ? Theo Anh /Chị , thế nào là một nhà quản trị giỏi ? Hãy lấy ví dụ
một nhà quản lý giỏi trên thực tế mà Anh/ Chị biết để phân tích và minh họa. QUẢN TRỊ LÀ GÌ : Khái niệm quản trị : Về nội dung, thuật ngữ "Quản trị" là một danh từ khó định nghĩa. Mỗi một tác giả khi đề cập đến quản trị đều có một định nghĩa của riêng mình. Đây là định nghĩa phổ biến nhất: Nói một cách tổng quát, quản trị là hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm thành đạt những mục tiêu chung. Với định nghĩa đó, rõ ràng rằng khi cá nhân tự mình hoạt động thì không cần phải làm những công việc quản trị.