Thành ngữ tiếng anh

Người ta có thể mô tả đầy đủ màu sắc và sống động tuyệt vời của cây trồng trong
khoáng đất, nhưng có lẽ là một ý tưởng có thể được truyền đạt của các nhà máy bí zucchini lên
32 lá mỗi 09 tháng 7 (trồng giữa tháng), với lá lên đến 60 inches và nhiều hơn nữa
chu vi. Không có hóa chất được sử dụng, và có thiệt hại không có côn trùng hoặc bệnh.