THINK YOU KNOW YOUR VOCABULARY?

Mọi người đều cần có một vốn từ vựng mạnh mẽ, sâu rộng.
Tại sao, bạn yêu cầu? Đơn giản chỉ cần đặt, một vốn từ vựng là một cái gì đó mà bạn sẽ
sử dụng hàng ngày, trong cách này hay cách khác. Bạn sẽ đáp ứng tất cả các thời gian người
sử dụng các từ chuyên ngành, và nếu bạn không hiểu họ, bạn có thể là một trong những
phải trả giá. Hãy xem ở đầu sau 20 lý do để phát triển mạnh mẽ
từ vựng. Có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình trong đó một nơi nào đó.