Thư viện trường học, S.O.S

Thư viện trường học, SOS - Lê Ngọc Oánh Bai viết với nội dung; hệ thống Thư viện trường học ở nước ta hiện nay đang đứng bên lề của sự phát triển chung của ngành Thư viện Việt Nam đang dần dần chuẩn hóa và hội nhập với thư viện thế giới. Thư viện trường học hiện nay hầu như chỉ là kho để tiêu thụ sách và kiểm tra việc tiêu thụ đó bằng những phương thức lạc hậu về chuyên môn nghiệp vụ và coi trọng thủ tục hành chánh hơn là hiệu quả phục vụ.