Thuật toán mô tả các đại số ma trận

Trong bài báo này, tác giả mô tả ý tưởng xây dựng tất cả các đại số ma trận Lie. Đầu tiên sẽ giới thiệu bài toán mô tả các siêu diện thực đồng nhất affine của không gian phức C3. Tiếp đến nhắc lại điều kiện để các ma trận là cơ sở của đại số Lie.