Tiểu luận_Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử sôi động nhất,
hào hung nhất, oanh liệt nhất. Kể từ khi có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành được những
thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, thể hiện những bước nhảy vọt
trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Mở đầu là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm
1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; tiếp đó là thắng lợi của các cuộc chiến
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; và đến nay...