Tìm hiểu đặc trưng không khí trong thư Hồ Chí Minh dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn

Phân tích diễn ngôn là một trong những hướng nghiên cứu ngôn ngữ mới theo hệ hình chức năng luận, theo đó diễn ngôn được tìm hiểu ở ba phương diện: Trường, không khí và cách thức. Bài viết tập trung nghiên cứu phương diện không khí trong thư Hồ Chí Minh nhằm làm rõ các đặc trưng của yếu tố này là kiểu câu, từ xưng hô và các yếu tố tình thái, qua đó thấy được nét đặc sắc trong cách viết và tư tưởng của Người.