Tổ chức trải nghiệm trong dạy học lịch sử lớp 4 – 5 của chương trình phổ thông mới

Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở đưa ra vai trò của tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử; Bài viết đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử lớp 4 – 5 của chương trình phổ thông mới.