Tổng quan về chứng khoán

Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi số, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, các loại chứng khoán. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng được theo các điều kiện quy định. Tổ chức phát hành là pháp nhân được phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-1998