Vài nét về đặc điểm lối sống sinh viên và việc giáo dục giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay

Bài viết này trình bày một số khái niệm về lối sống và lối sống sinh viên, những biểu hiện của lối sống sinh viên hiện nay, các biện pháp giáo dục lối sống sinh viên hiện nay.