Vai trò của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Bất kì một quốc gia nào muốn phát triển, đạt đực trình độ một nước phát triển đều phải trải qua nấc thang có tính tất yếu lịch sử đó là công nghiệp hóa. Trên thế giới đã có nhiều nước tiến hàng thành công công nghiệp hóa và hiện đại hóa còn nhiều nước đang tiến hành công nghiệp hóa